2008r.

w sprawie organizacji handlu na terenie miasta Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2007 rok
w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO ze środków budżetu Gminy Zagórów
w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok