2007r.

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wizji lokalnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
W sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów zawierających wiadomości tajemnicy służbowej, pozostających na stanie kancelarii tajnej Urzędu Miejskiego, a które na podstawie ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych art. 86
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim, w tym dzieci na wózkach
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2007 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na remont ulic Kasztanowej, Lipowej i Wierzbowej w Zagórowie
w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myszakówku
w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu w kwocie 700.000,00 zł na sfinansowanie budowy przedszkola w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w sytuacji wystąpienia skażenia promieniotwórczego
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy
w sprawie zatwierdzenia cen za usługi sprzętu ZGKiUW w Zagórowie
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2006 rok
w sprawie odwołania Pana Włodzimierza Chmielewskiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2006 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 3 marca 2006r. w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zagórów
w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej