2006r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na przebudowę drogi gminnej Myszakówek - Koszelewska Łąka.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim i klasy "0" w Zagórowie.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Adamierz
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2006 r.
w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego bhp oraz szczegółowych programów instruktażu w zakresie bhp i ppoż.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych pod nazwą: "Remont drogi gminnej Osiny - Łazy"
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na : 1. Udzielenie kredytu krótkoterminowego. 2. Udzielenie kredytu długoterminowego.
w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku i Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
w sprawie organizacji stałego dyżuru , Burmistrza Gminy Zagórów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Gminy Zagórów w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a tak
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na : "Remont elewacji budynków komunalnych"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na : "Remont drogi gminnej Osiny-Łazy"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach : "Naprawa dróg gruntowych żużlem paleniskowym"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu na : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Zagórowie"
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach : 1. Przebudowa ulicy Pyzderskiej 2. Przebudowa ulicy Lidmanowskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach : 1. Budowa placów parkingowo - rekreacyjnych "Centrum wsi w miejscowości Trąbczyn" 2. Zagospodarowanie terenu szatą roślinną z elementami małej architektury "Skwer na D
w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Modernizacja kotłowni węglowej "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dowóz dzieci "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie