2005 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych gminy.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dostawę samochodu osobowego "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
dot. powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - remont rowu szczegółowego i kolektora w Trąbczynie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2006 rok .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dostawę sprzęt komputerowego i oprogramowania" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : 1. Remont drogi gminnej Nowa Wieś Zalesie , 2. Odwodnienie ulicy Limanowskiego w Zagórowie w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania obwodwych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań administracynych i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zaliczek alimentacyjnych
w sprawie rozliczenia kosztów usług bhp
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2005r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "rozbudowę budynku Gimnazjum nr 1 w Zagórowie "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku ulewy na terenie sołectw Trąbczyn, Nowa Wieś, Osiny, Łazy, Mariantów, Zalesie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa drogi gminnej Zagórów - Oleśnica" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie usługi komunalne
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wyboru oferty na :"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2004 rok
w sprawie obniżenia wartości sprzedażnej nieruchomości po byłym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w konkursie na realizację zadań publicznych - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu na zakup okularów na stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe