2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 36 zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005r.
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2005 rok
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum zdawczo - odbiorczego w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Zagórowie - Filia w Trąbczynie
w sprawie planu i metod dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum zdawczo - odbiorczego w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Zagórowie - Filia w Łukomiu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa ulicy Targowej" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Remont boiska szkolnego" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w dniu 30.06.04r. na: 1. udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego, 2. udzielenie kredytu inwestycyjnego krótkoterminowego.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych w Kopojnie i Szetlewku.
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopojnie
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szetlewku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skuntrum zdawczo - odbiorczego w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Zagórowie - Filia w Kopojnie.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na:"Remont i modernizację Szkoły Podstawowej w Łukomiu"
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamenru Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
w sprawie upioważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego - procedura uproszczona.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na :"Budowę sieci wodociągowej z przyłączami" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego - procedura uproszczona.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Budowę drogi gminnej"
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.