2013 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok