2012 rok

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.