Aktualności

Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Burmistrz Gminy Zagórów

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Termin konsultacji: 14 dni, od daty zamieszczenia informacji.

Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii w danej kwestii.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekt uchwały udostępniony jest na stanowisku ds. świadczeń społecznych, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.zagorow.pl

 

 PROJEKT PROGRAMU - Otwórz

Zagórów, 26.08.2019 r.                                                             

 

  

                                                                          

                                                                                          Burmistrz

                                                                                 /-/ Roman Kulterman