Monitoring

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz jego otoczenia

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz jego otoczenia.

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy   Zagórów z siedzibą w Zagórowie ul. kościelna 4.

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel.0632748810, fax 0632748811, email: umg@zagorow.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@zagorow.pl adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.

c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:

  • Zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze objętym monitoringiem oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi: art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, ponadto usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie administratora w ramach świadczonych usług, serwisu, rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych w ramach, których odbywa się przetwarzanie danych.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania następnie są nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni. W przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzony na podstawie obowiązującego prawa przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.  Nagrywany obraz wykorzystany jest tylko w przypadku incydentów naruszenia prawa.

g) osobie, której dane są przetwarzane:

  • na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)  Monitoring obejmuję:

- budynek Urzędu Miejskiego (wejście główne, korytarz główny na parterze oraz klatka schodowa)

- teren przed budynkiem (wejście główne oraz plac przed budynkiem Urzędu Miejskiego)

- podwórze Urzędu Miejskiego

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – Monitoring miasta Zagórów

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – Monitoring miasta Zagórów

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy   Zagórów z siedzibą w Zagórowie ul. kościelna 4.

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel.0632748810, fax 0632748811, email: umg@zagorow.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@zagorow.pl adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.

c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:

  • Zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze objętym monitoringiem oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi: art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, ponadto usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie administratora w ramach świadczonych usług, serwisu, rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych w ramach, których odbywa się przetwarzanie danych.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  • dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 21 dni od dnia nagrania następnie są nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni. W przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzony na podstawie obowiązującego prawa przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.  Nagrywany obraz wykorzystany jest tylko w przypadku incydentów naruszenia prawa.

g) osobie, której dane są przetwarzane:

  • na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)   Monitoring obejmuję wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Zagorów:

- 1 kamera ul. Kościelna 4 (przy Urzędzie Miejskim w Zagórowie)

- 2 kamera ul. Duży Rynek 13 (przy Urzędzie Pocztowym w Zagórowie)

- 3 kamera ul. Duży Rynek 26 (przy sklepie „GS” nr 4)

- 4 kamera park im. Piłsudskiego na Dużym Rynku

- 5 kamera ul. Wojska Polskiego 13 (przy OSP w Zagórowie)

- 6 kamera przy ul. Plac szkolny (ogródek jordanowski)