Jesteś tutaj:   

Lobbing

 

Lobbing

 

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

Burmistrz Gminy Zagórów Zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 8 września 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Zagórowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej  działalności lobbingowej.