Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO

 
 
Burmistrz Roman Kulterman - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Anna Parus - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Joanna Kempińska -  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 
 
tel. (63) 274-88-03
___________________________________________________
 
 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających  z przepisów ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polska jak również z innych przepisów szczegółowych,  a zwłaszcza:

 

 1. rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i przekazywanie ich do archiwum,
 5. przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 7. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
 8. prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 9. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o sprostowaniu oczywistych błędów pisarskich w sporządzanych aktach stanu cywilnego,
 11. współpraca z innymi organami w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów,
 12. organizowanie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli (celebrowanie uroczystości),
 13. wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w soboty i dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych z osobami zamierzającymi zawrzeć związek małżeński.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego - wyświetl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez organ wydajacy dowody osobiste - wyświetl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych - wyświetl