Referat Inwestycyjno-Komunalny

Referat Inwestycyjno-Komunalny

 

Tomasz Jabłoński - Kierownik tel. (63) 274 88 07;  
Eliza Adamiak - Inspektor ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego tel. (63) 274 88 08; 
Maciej Ruciński -  Specjalista ds. ochrony środowiska tel. (63) 274 88 08; 
Dariusz Durczak - Inspekor ds. zamówień publicznych tel. (63) 274 88 24; 
Karol Wiśniewski - Inspektor ds. mieszkaniowych i zamówień publicznych tel. (63) 274 88 24  
Magdalena Andrzejak - Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki odpadami tel. (63) 274 88 09; 
Dariusz Kuczmaszewski - Inspektor ds. gospodarki gruntai i rolnictwa tel. (63) 274 88 09; 
 
 
1. Referatem Inwestycyjno – Komunalnym kieruje Kierownik, zapewniając właściwe  jego funkcjonowanie.
2. Kierownik referatu zapewnia zgodne z prawem wykonywanie przypisanych referatowi zadań i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność przed Burmistrzem.
3.Kierownikowi referatu przypisane są w szczególności następujące zadania:

1)     przygotowywanie materiałów wyjściowych do planów zagospodarowania przestrzennego Gminy a w szczególności:

1)     analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

2)     ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania,

3)     ocena aktualności studium i planów miejscowych,

4)     przygotowywanie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5)     ewidencjonowanie wniosków dotyczących zmian obowiązujących planów,

6)     dokonywanie analizy zasadności zgłoszonych wniosków o zmianę ustaleń planów miejscowych,

7)     sporządzanie ogłoszeń i obwieszczeń oraz ich publikowanie,

8)     nadzorowanie prawidłowości realizacji procedury formalno – prawnej związanej z opracowywaniem planów miejscowych, uzgadnianie i opiniowanie projektów planów i studium,

9)     wykładanie projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,

10) przedstawianie Wojewodzie dokumentacji planistycznej w celu oceny zgodności  z przepisami prawnymi i wymogami  publikacji,

11) udostępnianie studiów i planów miejscowych do wglądu,

12) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

13) wydawanie postanowień w sprawie odmowy lub wydania zaświadczenia  o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określonych działek,

14) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi   z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2)     rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz  analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

3)     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodno – prawnych  oraz wygasaniem, cofaniem lub ograniczaniem tych pozwoleń,

4)     prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Zagórów.

5)     bieżące uzupełnianie danych o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzjach celu publicznego i warunkach zabudowy w Systemie Informacji Przestrzennej.

6)     współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie w zakresie spraw związanych z :

      1) obsługą urządzeń wodno–kanalizacyjnych w Gminie Zagórów,

      2) analizą warunków technicznych na budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,

      3) przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań zmierzających do usuwania                               

          awarii drogowych, wodnych i kanalizacyjnych,

      4) konserwacją i eksploatacją oczyszczalni ścieków i ujęć wody,

      5) sprawowaniem zarządu nad budowlami i urządzeniami infrastruktury technicznej Gminy,

4. Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk wchodzących w skład referatu należy:

1)     sporządzanie wniosków do uprawnionych instytucji i organów dotyczących korzystania ze środków pomocowych i realizacji programów europejskich,

2)     prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych i remontów kapitalnych gminy,

3)     opracowywanie programów, koncepcji techniczno – ekonomicznych i założeń techniczno – ekonomicznych dla inwestycji,

4)     przygotowywanie inwestycji od strony formalno – prawnej,

5)     przygotowywanie materiałów przetargowych na przygotowanie dokumentacyjne, wykonawstwo, nadzór i obsługę geodezyjną,

6)     przygotowywanie umów na opracowanie dokumentacji, wykonawstwo, nadzory i obsługę geodezyjną,

7)     kontrola realizacji umów oraz prac inwestycyjnych i ich koordynacja,

8)     rozliczanie zadań inwestycyjnych według zawartych umów,

9)     weryfikacja kosztów i faktur oraz uruchamianie ich płatności,

10) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem mienia powstałego w wyniku działalności inwestycyjnej,

11) prowadzenie sprawozdawczości dla GUS.


Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne

 
 
Eliza Adamiak - Inspektor ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego
tel. (63) 274-88-08; email: e.adamiak@zagorow.pl
_____________________________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego należy  w szczególności:

1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź jej odmowie oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,

2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź jej odmowie oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,

3. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,

4. przygotowywanie aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, w szczególności projektów uchwał i zarządzeń,

5. prowadzenie rejestrów związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności:

1)     osób,

2)     nieruchomości,

3)     deklaracji,

4)     zmian,

5)     przedsiębiorców,

6)     ilości i asortymentu odbieranych odpadów (monitoring),

6. zamieszczanie informacji o środowisku w publicznych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

7. prowadzenie spraw wynikających z programu dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

8. przygotowywanie materiałów wyjściowych do planów zagospodarowania przestrzennego  Gminy a w szczególności:

1)  analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

2) ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie  wieloletnich programów ich sporządzania,

3) ocena aktualności studium i planów miejscowych,

 4) przygotowywanie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego,

 5) ewidencjonowanie wniosków dotyczących zmian obowiązujących planów,

6) dokonywanie analizy zasadności zgłoszonych wniosków o zmianę ustaleń planów  miejscowych,

7) sporządzanie ogłoszeń i obwieszczeń oraz ich publikowanie,

8) nadzorowanie prawidłowości realizacji procedury formalno – prawnej związanej z  opracowywaniem planów miejscowych, uzgadnianie i opiniowanie projektów planów i studium,

 9) wykładanie projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,

10) przedstawianie wojewodzie dokumentacji planistycznej w celu oceny zgodności  z przepisami prawnymi i wymogami publikacji,

11) udostępnianie studiów i planów miejscowych do wglądu,

12) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego,

13) wydawanie postanowień w sprawie odmowy lub wydania zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określonych działek,

10.  prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

11.  prowadzenie programu GOK+, a w szczególności prowadzenie rejestrów:

1)     osób,

2)     nieruchomości,

3)     deklaracji,

4)     zmian,

5)     przedsiębiorców,

6)     ilości i asortymentu odbieranych odpadów (monitoring).

12. sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych gospodarką odpadami

13. bieżące uzupełnianie danych o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzjach celu publicznego i warunkach zabudowy w Systemie Informacji Przestrzennej.

14. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, wydawanie zaświadczeń o wpisie, zmianie,  wykreśleniu z ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów  komunalnych.

15. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagórów.

 

Ochrona środowiska

 

 
Maciej Ruciński - Specjalista ds. ochrony środowiska
tel. (63) 274-88-08; email: m.rucinski@zagorow.pl
_____________________________________________________________________
 
 

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska należy w szczególności:

 1. zamieszczanie informacji o środowisku w publicznych wykazach danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 2. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o posiadanych dokumentach i informacjach dotyczących środowiska
 3. udostępnianie na potrzeby społeczeństwa posiadanych opracowań, informacji i decyzji dotyczących środowiska,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć. Sporządzanie w tym zakresie  ogłoszeń i obwieszczeń oraz ich publikowanie.
 5. prowadzenie spraw związanych z planami i programami dotyczącymi ochrony środowiska.
 6. przygotowywanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska.
 7. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska,
 8. promocja i propagowanie oraz realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej.
 9. zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
 10. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
 11. wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.
 12. prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją.
 13. sporządzanie i przekazywanie informacji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 14. prowadzenie spraw dotyczących programu „Czyste powietrze”.

Zamówienia publiczne

 
 
Dariusz Durczak - Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. (63)  274-88-324; email: zp_umg@zagorow.pl
 ____________________________________________________
 

 

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych  należy:

1. prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w tym  m. in.:

1)     przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i zakończeniu postępowania,

2)     przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3)     obsługa komisji przetargowej,

4)     sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,

5)     prowadzenie procedur protestacyjno – odwoławczych,

2. koordynowanie pracy samodzielnych stanowisk pracy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych,

3. prowadzenie rejestru:

1)     ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

2)     wydanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymanych ofert,

3)     udzielonych przez miasto zamówień publicznych,

4. opracowywanie w porozumieniu z radcą prawnym Urzędu – typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych,

5. prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych i remontów kapitalnych Gminy dotyczących:

1)     dróg, ulic i chodników, mostów i przepustów,

2)      zaopatrzenia w wodę,

3)     oświetlenie ulicznego,

4)     kolektorów deszczowych,

5)     kanalizacji sanitarnej,

6. przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do instytucji zarządzających funduszami europejskimi,

7. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

8. wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń reklamowych, ustalanie i pobieranie za nie opłat,

9. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego, a także orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do poprzedniego stanu w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg gminnych,

10. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem ograniczeń, bądź zamykaniem dróg  i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

11. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

12. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i obsługą wniosków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

13. czuwanie nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie, a w szczególności:

1)     nadzorowanie systematycznej konserwacji i przeglądów podręcznego sprzętu  p. pożarowego,

2)     zgłaszanie Sekretarzowi Gminy wszelkich spostrzeżeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego.


 

Sprawy mieszkaniowe i zamówienia publiczne

 

 
Karol Wiśniewski - Inspektor ds. mieszkaniowych i zamówień publicznych
tel. (63)  274-88-24; email: ik_umg@zagorow.pl
 ____________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. mieszkaniowych i zamówień publicznych należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności:

1. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,

2.obsługa programu RADIX EBUD+.

3. przygotowywanie propozycji stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe i prowadzenie spraw związanych z naliczaniem czynszu,4

4. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych,

5. wystawianie faktur za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawę gruntów pod działalność gospodarczą,

6. wyrażanie zgody na przebudowę lokalu,

7. zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy i odwrotnie,

8. nadzór i dokonywanie ocen utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy we właściwym stanie technicznym i sanitarno – porządkowym,

9. nadzór nad terminowym dokonywaniem przeglądów technicznych budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,

10. koordynacja działalności służb gospodarki komunalnej w zakresie eksploatacji i remontów mieszkaniowego zasobu gminy

11. prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia komunalnego gminy,

12. przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnianie  w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

13. współpraca z Zarządami i Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych,

14. prowadzenie egzekucji dotyczącej czynszu za najem lokali i usuwania skutków samowoli lokalowej,

15. prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych i remontów kapitalnych gminy dotyczących:

1)     budynków komunalnych,

2)     szkół i przedszkoli,

3)     obiektów kultury, sportu i zdrowia

4)     odnowy wsi,

5)     dróg, ulic i chodników, mostów i przepustów,

6)     zaopatrzenia w wodę,

7)     oświetlenie ulicznego,

8)     kolektorów deszczowych,

9)     kanalizacji sanitarnej,

16. przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do instytucji zarządzających funduszami europejskimi,

17. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej:

1)     prowadzenie ewidencji parków, skwerów, lasów komunalnych,

2)     nadzór nad istniejącymi i urządzanie nowych terenów zieleni miejskiej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

3)     zagospodarowanie terenów nie przeznaczonych pod zabudowę poprzez nasadzanie na nich roślinności dostosowanej do otoczenia,

18. współpraca z osobą zatrudnioną na stanowisku ds. zamówień publicznych,

19. prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w tym  m.in.:

1)     przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i zakończeniu postępowania,

2)     przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3)     obsługa komisji przetargowej,

4)     sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,

5)     prowadzenie procedur protestacyjno – odwoławczych,

20. koordynowanie pracy samodzielnych stanowisk pracy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

21. prowadzenie rejestru:

1)     ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

2)     wydanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymanych ofert,

3)     udzielonych przez miasto zamówień publicznych,

22. prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro,  a w szczególności:

1)     sporządzanie dokumentacji,

2)     sporządzanie sprawozdań,

3)     weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzanej w postępowaniach o zamówienia publiczne.

23.  opracowywanie w porozumieniu z radcą prawnym Urzędu – typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych,

24.  zastępowanie pracowników Referatu Inwestycyjno – Komunalnego w czasie ich nieobecności, w szczególności zastępowanie pracownika na stanowisku ds. zamówień publicznych.

25. podejmowanie działań w zakresie inwestycji kultury fizycznej i sportu oraz modernizacji  bazy sportowej i rekreacyjnej,

26. sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, w tym w szczególności dokonywanie okresowych kontroli placów zabaw,

27. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie miasta   i gminy,

28. współpraca z zakładem energetycznym i spółką oświetleniową w zakresie świadczenia  usług inwestycyjnych, remontowych i innych na rzecz mieszkańców,

29. sporządzanie sprawozdań z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska,

30. nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz pracami w zakresie  dekorowania miasta na święta, uroczystości itp.

31. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez gminę.

Działalność gospodarcza i gospodarka odpadami

 
 
 
Magdalena Andrzejak- Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki odpadami
Tel. (63) 274-88-09; email: epg_umg@zagorow.pl
 ____________________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. działalności gospodarczej i gospodarki odpadami należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeń o zmianie wpisu, decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu przez przedsiębiorców działalności gospodarczej,
 3. wydawanie odpisów, duplikatów i potwierdzeń kopii zaświadczeń o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. prowadzenie, kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów prawa zgodnie z ustawą prawo działalności gospodarczej,
 5. określanie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami, a także określenie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
 6. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 7. ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych   i gastronomicznych,
 8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich, ustalanie opłat targowych i sposobu ich poboru, opracowanie regulaminu targowisk,
 9. prowadzenie comiesięcznych uzgodnień opłat za sprzedaż stanowisk abonamentowych na placu targowym z księgowością analityczną,
 10. prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną, melioracją, a w szczególności z ustaleniem potrzeb w tym zakresie, współdziałanie i nadzorowanie realizacji zadań,
 11. prowadzenie spraw z zakresu transportu publicznego,
 12. prowadzenie ewidencji obiektów innych świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne w tym gospodarstw agroturystycznych,
 13. prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i cmentarzy,
 14. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,
 15. wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych oraz innych zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,
 16. opieka nad dobrami kultury, miejscami pamięci, pomnikami, tablicami i  grobownictwem wojennym,
 17. współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, turystyki i związkami sportowymi oraz opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 18. realizowanie przepisów dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Zagórów.
 19. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami.
 20. przygotowywanie informacji dotyczących wymiaru i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. przyjmowanie deklaracji mieszkańców dotyczących wysokości opłat za wywóz odpadów.
 22. przygotowywanie aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, w szczególności projektów uchwał i zarządzeń.
 23. prowadzenie programu GOK+, a w szczególności prowadzenie rejestrów:
  1. osób,
  2. nieruchomości,
  3. deklaracji,
  4. zmian,
  5. przedsiębiorców,
  6. ilości i asortymentu odbieranych odpadów (monitoring).

 24. sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych gospodarką odpadami,

25. prowadzenie spraw zw. z windykacja należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w programie WIP +,

26. prowadzenie spraw zw. z realizacją programów samorządowych dla jednostek pomocniczych gminy.

 


 

Gospodarka Gruntami i Rolnictwo

 
 
Dariusz Kuczmaszewski - Inspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
tel. (63) 274-88-09; email: d.kuczmaszewski@zagorow.pl
 __________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami i rolnictwa należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości – a w szczególności:

1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,

2. ustalanie wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,

4. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5. regulowanie spraw własnościowych nieruchomości,

6. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

7. dokonywanie inwentaryzacji mienia gminnego,

8. realizacja zadań i przygotowywanie informacji związanych ze stanem mienia komunalnego,

9. prowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,

10. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o podziale nieruchomości:

1)     wydawanie opinii w formie postanowień o zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z planem miejscowym,

2)     wydawanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości,

3)     ustalanie wysokości odszkodowania za działki gruntu przejęte z mocy prawa na własność gminy,

4)     współdziałanie w wydawaniu opinii o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym,

5)     tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z   zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

6)     wyposażanie gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,

11. przygotowywanie materiałów geodezyjnych do sporządzania planów miejscowych  i studium,

12. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

13. zagospodarowanie wspólnot gruntowych, ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1)     przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

2)     wyłączania gruntów z produkcji,

3)     rolniczego wykorzystania gruntów,

4)     rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

14.przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

15. prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,

16. korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości,

17. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,

 18. prowadzenie ewidencji należności i opłat z tytułu sprzedaży, wydzierżawiania, najmu bądź innych form korzystania z mienia komunalnego Gminy,

19. przygotowywanie i ewidencja umów dzierżawnych,

20. dokonywanie zmian w księgach wieczystych,

21. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i gospodarki rolnej,

22. współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie realizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej,

23. organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

24. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i ochroną zabytków oraz wynikających z Gminnego Programu Ochrony Zabytków,

25. archiwizowanie danych na nośnikach informacji,

26. udział w pracach związanych ze spisem powszechnym i badaniami statystycznymi,

27. obsługa programu MKO+.