Podatki i Opłaty

Podatki i opłaty

 

Jolanta Brzęcka - Inspektor ds. podatków i opłat
Julita Maślińska - Podinspektor ds. podatków i opłat
Krystyna Jakubowska  - specjalista ds. podatków i opłat
 
tel. (63) 274 - 88 - 06
 ____________________________________________________________________
 

 

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. podatków i opłat należy prowadzenie spraw związanych z realizacją wszystkich dochodów Gminy, wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 3. zakładanie i prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
 4. dokonywanie wymiaru poszczególnych należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego dla indywidualnych gospodarstw rolnych, założenie i prowadzenie rejestru wymiarowego dla tej grupy podatników,
 5. załatwianie odwołań oraz podań o ulgi, obniżki, umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
 6. przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 7. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 8. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 9. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 10. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 11. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej,
 12. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 13. załatwianie spraw związanych z udzielaniem informacji i wyjaśnień dotyczących ubezpieczeń społecznych rolników i członków ich rodzin,
 14. prowadzenie ewidencji i windykacji opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy, wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, reklam, zajęcia pasa drogowego i innych opłat,
 15. pobieranie podatku od środków transportowych,
 16. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją gospodarstw rolnych,
 17. sporządzanie list wyborczych do wyborów do izb rolniczych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w

 

2011 rok

 

2012 rok

 

2013 rok

 

2014 rok

 

2015 rok

 

2016 rok

 

2017 rok

 

2018 rok

 

2019 rok

 

2020 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

 

2011 rok

 

2012 rok

 

2013 rok

 

2014 rok

 

2015 rok

 

2016 rok

 

2017 rok

 

2018 rok

 

2019 rok

 

2020 rok

 

Podatek od środków transportowych

 
 
 
Deklaracja na podatek od środków transportowych - pobierz
 
Załącznik do deklaracji DT-1 - pobierz
 

Podatek akcyzowy

 
 
 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - pobierz

Podatek od nieruchomości

 
 
Deklaracja na podatek od nieruchomośc - pobierz
 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - pobierz
 
 

Podatek rolny

 
Informacja w sprawie podatku rolnego - pobierz
 
Deklaracja na podatek rolny - pobierz
 
 
 
 

Podatek leśny

 
 
Deklaracja na podatek leśny - pobierz
 
Informacja w sprawie podatku leśnego - pobierz