Kadry i sprawy organizacyjne

KADRY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 
 
Marta Matyjaszek - inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
(63) 274 - 88 - 16
 ______________________________________________________
 
 

Do zadań stanowiska ds. kadrowych i organizacyjnych należy w szczególności prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:

 1. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu     prawa pracy (zatrudniania, przebiegu zatrudnienia, zakończenia zatrudnienia),
 2. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 3. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 4. ewidencja czasu pracy pracowników, kompletowanie wniosków emerytalnych,
 5. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu organów Gminy,
 6. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób na podstawie porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne itp.),realizacją praktyk zawodowych, studenckich oraz szkolnych,
 7. okresowa analiza stanu bhp,
 8. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 9. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 10. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 11. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 12. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych zagrożeń środowiska pracy,
 13. udział w dochodzeniach wypadkowych,
 14. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
 15. organizacja szkoleń bhp i badań okresowych pracowników,
 16. współpraca z zewnętrzną firmą prowadzącą sprawy z zakresu bhp,
 17. zakup i wydawanie pracownikom należnych środków czystości oraz środków ochrony indywidualnej w zakresie bhp,
 18. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia mieszkańców Gminy, a w szczególności współpraca z odpowiednimi instytucjami  w zakresie organizowania badań profilaktycznych mieszkańców,
 19. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 20. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, działalnością i likwidacją instytucji i placówek kultury,
 21. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu odnowy dóbr kultury,
 22. współpraca z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy,
 23. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zatrudnienia pracowników młodocianych przez przedsiębiorców,
 24. realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 25. prowadzenie archiwum zakładowego,
 26. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji celowych dla spółek wodnych.
 27. pełnienie zastępstwa w sprawach dotyczących planowania, realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród, ekwiwalentów przysługujących pracownikom.