Sprawy Obywatelskie

SPRAWY OBYWATELSKIE

  
 
Tomasz Teodorczyk - Inspektor ds. obywatelskich
Tel. (63) 274-88-04
___________________________________________________
 
 

Do zadań stanowiska ds. obywatelskich należą w szczególności następujące sprawy:

  1. prowadzenie ewidencji ludności,
  2. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie potwierdzeń o dokonaniu tej czynności,
  3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach związanych z zameldowaniem bądź wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego,
  4. sporządzanie wykazów:

1)     dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,

2)     przedpoborowych,

5. występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL,                                              

6. wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych postępowań cywilnych i karnych, w tym:

1)     wydawania informacji o stanie zameldowania,

2)     przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,

3)     zbiórek publicznych i zgromadzeń,

7. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

8. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o imprezach masowych,

10. ustalanie kwalifikacji wojskowej,

11. aktualizowanie dokumentacji sporządzonej w czasie ustalania kwalifikacji wojskowej celem prawidłowego wykorzystania jej do sporządzania list poborowych,

12. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przez zakłady pracy i  szkoły ewidencji dla potrzeb ustalenia kwalifikacji wojskowej,

13. udział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej jej przeprowadzeniu,

14. prowadzenie czynności wyjaśniająco – poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

15. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących wszelkich spraw wojskowych,

16. sprawowanie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, a w szczególności:

1)     udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemie TI,

2)     weryfikacja poprawności realizacji zadań przez administratora,

3)     weryfikacja znajomości i przestrzegania przez użytkowników zasad ochrony informacji niejawnych,

4)     weryfikacja znajomości i przestrzegania przez użytkowników procedur bezpiecznej eksploatacji,

5)     weryfikacja stanu zabezpieczeń systemu teleinformatycznego,

6)     analiza rejestrów zdarzeń systemu teleinformatycznego,

17. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami, w tym m.in.:

1)     przygotowywanie ludności i mienia na wypadek wojny oraz wykonywania   innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych   w ustawach,

2)     uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb obrony cywilnej przekazywanych przez organy obrony cywilnej,

3)     tworzenie formacji obrony cywilnej,

4)     nakładanie świadczeń w ramach powszechnej samoobrony ludności,

5)     planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

6)     opracowywanie planów działania w dziedzinie obrony cywilnej gminy oraz nadzorowania opracowywania planów obrony cywilnej przez zakłady pracy,

7)     organizowanie szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej,

8)     planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu i środków umundurowania,

9)     organizowanie i prowadzenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego i Zarządzania Kryzysowego,

10) współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska spowodowanych działaniem sił przyrody lub awarii obiektów technicznych,

11) opracowywanie i utrzymywanie w ciągłej aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa,

12) merytoryczne opracowywanie i utrzymanie w ciągłej aktualności szczegółowych planów zapewniających realizację „zestawów zadań” przewidzianych do wykonania w procesie podwyższenia gotowości obronnej państwa,

13) wykonywanie czynności związanych z opracowaniem i złożeniem wniosków do planu świadczeń na rzecz obronności kraju,

14) opracowywanie i utrzymanie w ciągłej aktualności dokumentacji stałego dyżuru,

15) wnioskowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych  i rzeczowych  na rzecz obrony kraju i potrzeb sił zbrojnych oraz ewidencjonowanie  ich wykonania,

16) realizacja zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych rezerwami osobowymi – organizacją doręczeń dokumentów, powołania systemu akcji kurierskiej  i posłańcze oraz przewozu żołnierzy rezerwy do jednostek wojskowych,

18. prowadzenie spraw związanych z koordynacją i funkcjonowaniem systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze gminy przy pomocy Zarządu MGOSP i komendanta gminnego OSP a w szczególności:

1)     sporządzanie aktu powołania komendanta gminnego OSP,

2)     prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych,

3)     prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Zarządu  MG OSP,

4)     współpraca z Zarządem MG OSP w zakresie organizacji zawodów pożarniczych, uroczystości publicznych i innych z udziałem OSP,

5)     współpraca z komendantem gminnym OSP w zakresie szkoleń członków OSP, wyposażania jednostek w niezbędny sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe,

6)     prowadzenie ewidencji sprzętu, urządzeń i technicznego wyposażenia jednostek OSP,

7)     prowadzenie ksiąg ewidencji pojazdów OSP i ich rozliczanie zgodnie z wymogami ustalonymi w księgowości Urzędu,

8)     prowadzenie i rozliczanie kart mechanika sprzętu OSP,

9)     sporządzanie umów dotacyjnych dla jednostek OSP na zadania publiczne,

19. prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,                     

20. organizacja działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  i innych  nadzwyczajnych zagrożeń,

21. prowadzenie dokumentacji Miejsko Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,

21. planowanie, organizacja oraz koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - wyświetl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych - wyświetl