Obsługa Organów Gminy

OBSŁUGA ORGANÓW GMINY

 
 
Justyna Janowska - inspektor ds. obsługi organów gminy
Tel. (63) 274-88-01
 __________________________________________________________

Do zadań stanowiska ds. obsługi organów gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji związanej z realizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a w szczególności:

 1. obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej, merytoryczna jej komisji i Burmistrza, jako jednoosobowego organu wykonawczego gminy, w tym obsługa organizacyjna (w szczególności przygotowywanie posiedzeń, opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe jednostki organizacyjne),
 2. zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji oraz dla Burmistrza - materiałów będących przedmiotem obrad Rady i zarządzeń Burmistrza,
 3. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
 4. przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 5. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 6. przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 7. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
 8. prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych, organizowania ich pracy,    protokołowania spotkań,
 9. organizacja konsultacji społecznych,
 10. załatwianie spraw związanych z nadawaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy,
 11. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza, przekazywanie ich do publikacji oraz nadzór nad ich wykonaniem,
 12. prowadzenie zadań związanych z wyborami i referendum,
 13. przygotowanie i przeprowadzenie wyboru ławników do sądów powszechnych,
 14. prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego i udostępnianie ich zainteresowanym  podmiotom,
 15. ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego aktów prawa miejscowego podlegających publikacji,
 16. organizacja narad i szkoleń z sołtysami,
 17. ewidencja skarg, wniosków i listów obywateli oraz przekazywanie ich do   załatwienia, kontrola nad ich terminową realizacją, sprawozdawczość,
 18. kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie i zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją,
 19. prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem i współpracą krajową  i zagraniczną       z innymi gminami,  związkami gmin, stowarzyszeniami,
 20. współpraca w prowadzeniu spraw związanych z promocją gminy Zagórów,
 21. prowadzenie polityki informacyjnej – prezentacji działalności Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu,
 22. koordynacja prac w sferze tworzenia strategii i lokalnych planów rozwoju gminy oraz wykonywania programów i harmonogramów,
 23. współpraca z organami samorządu powiatowego i wojewódzkiego w zakresie polityki regionalnej,
 24. wykonywanie zadań związanych z organizacją obchodów rocznic dla uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego i innych uroczystości samorządowych oraz współpraca ze stowarzyszeniami,
 25. obsługa spraw związanych z udzielaniem zgody na używanie nazwy, herbu i flagi Miasta w znakach towarowych bądź w inny sposób przez różnego rodzaju firmy, instytucje i organizacje,
 26. przygotowywanie zaproszeń na uroczystości organizowane przez Radę Miejską Zagórowa,
 27. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagórów.