Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

 
W Urzędzie Miejskim prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 • Uchwał rady miejskiej;
 • Zarządzeń burmistrza;
 • Skarg i wniosków;
 • Upoważnień i pełnomocnictw;
 • Korespondencji i przesyłek;
 • Zasobu archiwalnego;
 • Protokołów sesji rady miejskiej  i posiedzeń jej organów;
 • Baz adresowych;
 • Wnisków komisji rady miejskiej;
 • Interpelacji i wniosków radnych;
 • Czasu pracy pracowników;
 • Pieczęci urzędowych;
 • Urlopów;
 • Delegacji służbowych;
 • Oświadczeń majątkowych;
 • Kontroli;
 • Zamówień publicznych;
 • Umów i zleceń;
 • Poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • Podmiotów gospodarczych;
 • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian;
 • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Dzierżaw,
 • Podatników podatku od nieruchomości - osób fizycznych;
 • Podatników podatku od nieruchomości - osób prawnych;
 • Podatników podatku rolnego - osób fizycznych;
 • Podatników podatku rolnego - osób prawnych;
 • Podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób fizycznych;
 • Podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób prawnych;
 • Podatników podatku od posiadania psów
 • Poświadczeń dokumentów na wyjazdy do pracy do Niemiec.

Dane zawarte w ewidencjach , rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach  i godzinach pracy w urzędzie gminy, z zastrzeżeniem ograniczenia  w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Aktualnie za pośrednictwem BIP-u udostepniamy zarządzenia burmistrza i uchwały rady miejskiej z bieżacej kadencji.