Informacja o stanie mienia komunalnego

2011 rok

 

  

                Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

                                                                                                                         Nr 5/2012 Burmistrza Gminy i Miasta

                                                                                                                      w Zagórowie z dnia 7 marca.2012 roku

                                                                                                                             w sprawie przebiegu wykonania budżetu

                                                                                                                             miny i Miasta za 2011 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego

wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

 

 

Gmina i Miasto Zagórów posiada następujące mienie komunalne:

  • I. Grunty komunalne
  • 1. Stan na 31 grudnia 2011 roku

Grunty komunalne ogółem 2.148.892,40 m² na wartość zł.- 11.262.554,98

W tym użytkowanie wieczyste 89.415 m²

  • II. Środki trwałe

Budynki i budowle - wartość brutto w zł.- 44.464.803,77

•1.      Urząd Miejski w Zagórowie

 

 

1.

 

Budynki Urzędu

 

77.349,79

 

2.

 

Pawilon sportowy

 

133.727,48

 

3.

 

Budynki Ośrodka Zdrowia w Trąbczynie

 

230.429,81

 

4.

 

Budynek Przychodni Zdrowia w Zagórowie

 

334.194,54

 

5.

 

Obiekty po stolarni  plus parkan

 

 30.288,90

 

6.

 

½ hali sportowej

 

 1.428.946,64

 

7.

 

Budynek po szkole w Szetlewku

 

140.073,03

 

8.

 

Stadion

 

104.488,13

 

9.

 

Oświetlenie uliczne

 

 71.233,70

 

10.

 

Kanalizacje deszczowe

 

185.626,54

 

11.

 

Skwer na Dużym Rynku

 

379.303,80

 

12.

 

Plac Parkingowo Rekreacyjny w Trąbczynie 

 

263.190,76

 

13.

 

Ogrodzenie szkoły w Szetlewku

 

 2.868,57

 

14.

 

Rów w Trąbczynie

 

348.842,59

 

15.

 

Boisko „ORLIK 2012"

 

2.084.352,20

 

16.

 

Drogi i chodniki

 

13.862.031,55

 

17.

 

Plac Rekreacyjny w Kopojnie

 

705.176,63

 

18.

 

Budynek wiejski Szetlewku

 

61.355,03

 

R a z e m:

 

20.443.479,69

•2.      Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

 

 

 

1.

 

Budynki administracyjne, gospodarcze

 

68.810,46

 

2.

 

Budynki mieszkalne 13 szt.

 

946.590,49

 

3.

 

Budynki studni uzdatniania wody

 

52.188,99

 

4.

 

Sieć wodociągowa 138,8 km

 

6.175.198,42

 

5.

 

Sieć kanalizacyjna 21,1 km

 

8.102.419,42

6.

 

Inne obiekty

 

173.315,99

       R a z e m:

15.518.523,77

•3.      Szkoły i Przedszkole na terenie Gminy

 

 

 

1.

 

8 szt budynków i budynki gospodarcze

 

7.380.535,00

 

2.

 

Ogrodzenie szkół

 

252.893,69

R a z e m:

7.633.428,69

•4.      Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie

 

 

1.

 

Budynek GOK-u

 

869.371,62

R a z e m:

869.371,62

 

 

 

Maszyny, urządzenia i narzędzia

 

1.

 

Urząd Miejski

 

170.872,47

 

2.

 

ZGKiUW

 

427.024,02

 

3.

Szkoły

 

152.811,51

 

4.

M/GOPS

 

58.000,00

 

5.

M/GOK

 

54.434,30

R a z e m:

863.142,30

 

 

 

 

 

 

 

Samochody

 

L.p.

 

Nazwa

Wartość

1.

2.

3.

 

1.

 

Urząd Miejski

- samochody osobowe 2 szt.

- samochód ppoż.

 

 

87.507,49

639.080,00

R a z e m:

 

726.587,49

 

2.

 

M/GOPS

- samochód FIAT PANDA

 

 

28.009,00

 

3.

 

ZGKiUW

- ciągniki (3 szt.), przyczepy, wóz asenizacyjny

- FIAT DUKATO

- Ciągnik ESIKI

- przyczepa asenizacyjna

 

 

166.046,25

52.620,55

25.064,43

51.625,00

 

R a z e m:

 

295.356,23

 

           O g ó ł e m:

1.049.952,72

 

Razem środki trwałe 46.377.898,80

Pozostałe środki trwałe - wyposażenie

 

Ewidencja ZGKiUW

 

123.818,56

 

Ewidencja szkół

 

1.559.245,35

 

Ewidencja Urzędu

 

285.746,98

 

Ewidencja M/GOPS

 

30.958,69

 

Ewidencja M/GOK

 

125.329,49

 

Ewidencja Bibliotek

 

85.266,25

 

R a z e m:                                                                          2.210.365,32

 

Księgozbiór

 

Ewidencja szkół

 

73.188,60

 

Ewidencja Urzędu

 

367,78

 

Ewidencja M/GOPS

 

2.984,06

 

Ewidencja Bibliotek

 

359.120,96

 

     R a z e m:                                                                    435.661,40

Wartości niematerialne i prawne

 

Ewidencja ZGKiUW

 

1.897,06

 

Ewidencja szkół

 

27.719,49

 

Ewidencja Urzędu

 

65.617,55

 

Ewidencja M/GOK

 

1.304,00

 

Ewidencja Bibliotek

 

20.482,00

 

Ewidencja M/GOPS

 

603,90

 

 R a z e m:                                                                       117.624,00

 

           

  • III. Udziały Gminy:
  • 1. W Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu 41 szt na kwotę zł.- 43.500,00
  • 2. W BS w Zagórowie zł.- 14.100,00
  • 3. Udziały w Spółce Prawa Handlowego „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie zł.- 10.000,00

 

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Grunty komunalne ogółem 2.148.892,40 m²

Zbycie

  1. na zasadzie notarialnej zamiana działki

a/ działki 900 m² - 5.580,00

   

Nabycie mienia komunalnego

- zamiana działki 927 m² zł.- 5.747.40

- darowizna działki 911 m² zł.- 4.555,00

- zakup 4 szt. działek łącznie 15.217 m² zł.-60.000,00

- komunalizacja działek 15.935 m² zł.- 82.597,00

  Łącznie 32.990 m² zł.- 152.899,40

Z inwestycji prowadzonych przez gminę przyjęto na stan środki trwałe

o wartości zł.- 2.585.059,97.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody z mienia za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

 

 

1.

 

Wpływy z użytkowania wieczystego

 

4.434,56

 

2.

 

Czynsze

 

89.620,83

 

3.

 

Sprzedaż mienia

 

9.000,00

 

5.

 

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 

 

6.370,50

 

6.

 

Czynsze z bloków komunalnych i mieszkań komunalnych

 

 

170.688,84

 

7.

 

Wpływy ze sprzedaży wody

 

718.617,77

 

8.

 

Wpływy z oczyszczalni ścieków

 

394.304,02

 

9.

 

Wpływy z targowiska

 

267.990,00

 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

 

 

1. Gmina Zagórów zł.- 2.351.294,06

    w tym:

            - niewygasające wydatki zł.- 1.246.940,00

            - subwencja oświatowa na 2012 rok zł.- 613.855,00

            - fundusze pomocowe zł.- 20.485,10

 

2. ZGKiUW w Zagórowie zł.- 106.510,89

 

3. M/GOK w Zagórowie zł.- 989,99

 

4. Miejska Biblioteka zł.- 492,13