Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków da gminy Zagórów"