Umowy dzierżawy.

Potwierdzanie przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) zawartych umów dzierżawy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Burmistrz Gminy Zagórów informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2020, poz.174), zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020r, nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.                                                

Znowelizowany art. 28 ust.4 i art.38 pkt.1 u.s.r, wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia w.w. umowy dzierżawy, dla gminy Zagórów odbywać się będzie w referacie inwestycyjno - komunalnym w pokoju nr 10.

Poświadczenie przez wójta własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, dlatego nie ma podstaw prawnych do dokonania takiej czynności. Powyższe oznacza również, że ewentualne potwierdzenie przez wójta własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie ma mocy prawnej.                            

Na podstawie w. w. przepisów wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości

 

                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                   /-/ Roman Kulterman