Ogłoszenie o drugim przetargu na zbycie nieruchomości

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

 

Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/

 

Burmistrz Gminy Zagórów

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na zbycie osobom fizycznym lub prawnym

 

prawa własności nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami geodezyjnym działek 2107/3 i 2108/3 o łącznej powierzchni 6574 m2, stanowiącej własność Gminy Zagórów na podstawie KW: KN1S/00034607/0.

Obydwie działki tworzą jedną nieruchomość gruntową, stanowiącą grunty orne i łąki w klasie bonitacyjnej V oraz nieużytki. Działki usytuowane obok siebie, tworzą obszar o kształcie prostokąta przylegającego krótszym bokiem od strony południowej do ulicy Projektowanej, a od północy do łąk w dolinie rzeki Warty. Teren nieruchomości usytuowany na zboczy morenowym z wyraźnym pochyleniem w kierunku północnym. Działki sąsiadujące od strony wschodniej i zachodniej użytkowane są jako teren sadów i ogrodów.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zagórów przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny sadów i ogrodów – symbol S

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony był w dniu 28 grudnia 2016 r.

Cena wywoławcza wynosi  33.000,00 zł

Wysokość wadium: 1700,00 zł.

Warunki przetargu:

1.    Powyższy przetarg jest ograniczony do osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm. )

2.    Przetarg odbędzie się w dniu  29 marca 2017 r. o godz. 9oo w sali narad Urzędu Miejskiego w Zagórowie przy ul. Kościelnej 4.

3.    Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

4.    W związku z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, osoby, które chcą przystąpić do przetargu, zobowiązane są do złożenia najpóźniej przed jego otwarciem niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

a)    dowód potwierdzający osobiste prowadzenie  przez  okres  co  najmniej  5  lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Zagórów – dowodem  jest  pisemne oświadczenie prowadzącego to  gospodarstwo, poświadczone przez Burmistrza Gminy Zagórów;

b)   zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Zagórów;

c)    oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej -należy podać  łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone  przez Burmistrza Gminy Zagórów;

d)   dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust.  3 oraz  art.  7  ust.  9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

5.    Wadium należy wnieść w gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zagórowie na rachunek PKO BP Słupca nr 24 1020 2746 0000 3702 0019 9638 najpóźniej do dnia 28 marca 2017 r.

6.    Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

8.    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej  kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy podanym w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zagórowie, ul. Kościelna 4 , pokój nr 10, tel. (63)2748809.

                    

 

                                                                  Burmistrz Gminy Zagórów

/-/ Wiesław Radniecki

 

 

Oświadczenienie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa - pobierz

Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych, dzierżawach - pobierz

Oświadczenie o posiadaniu stażu pracy w rolnictwie - pobierz