Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

 

Zarządzenie Burmistrza Gminy Zagórów nr 19/2020  z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat   w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat   w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik nr 2 - Regulamin naboru

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – podstawa przetwarzania - przepis prawa, zgoda

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4 62-410 Zagórów,

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel. 0632748810, email: umg@zagorow.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polquard.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, PolGuard Consulting Sp. z o.o., ul. Przemysława Gintrowskiego 53 02-697 Warszawa

c) dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

• przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Zagórowie,

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i oraz lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, a w zakresie nieuregulowanym ww. przepisami dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoby której dane dotyczą.

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu ogłoszone zostaną w BIP oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zagórowie.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

• dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres prowadzenia procedury naboru, a po tym okresie przez okres wymagany przepisami prawa, tj. instrukcji kancelaryjnej, który w tym przypadku wynosi 5 lat. Dokumenty osoby, która zostanie zatrudniona, dołączone zostaną do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym ustanie zatrudnienie

• dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do czasu wycofania zgody.

g) osobie, której dane są przetwarzane:

• na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane,

• na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo do przenoszenia danych. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - o ile osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, a żądanie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody i nie ma innych przesłanek ich przetwarzania, jak również w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie danych przetwarzanych:

• na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze,

• w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych.

 

 

                                                                                                                           /-/ Roman Kulterman

                                                                                                                       Burmistrz Gminy Zagórów