Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Wspólne Podwórko.

Zagórów, 23.11.2020 r.

KA.525.2.2020

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020, poz. 1057) zamieszczam poniższą ofertę:

Nazwa zadania publicznego:

 

„Nie jesteś sam na święta”

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenie „Wspólne podwórko”

Termin realizacji zadania:

 01.12.2020 r. - 28.12.2020 r.

                

Wysokość wsparcia finansowego zadania publicznego:

  - 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych)

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy zgłaszać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w formie pisemnej w terminie do 30 listopada 2020 r.

               

 

 

 

                                                                                         BURMISTRZ GMINY ZAGÓRÓW

                                                                                                    /-/ Roman Kulterman