Obwieszczenie z dn. 23.09.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski wraz z

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm. ), art. 39 ust. 11, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) oraz  uchwały Nr XI/104/16 Rady Miejskiej Zagórowa, z dnia 10. 05. 2016 r., Burmistrz Gminy Zagórów  zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wymienionego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie:

od   03 października  do  04  listopada  2016 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zagórowie, w godzinach urzędowania.

            Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, wyłożonego do wglądu, odbędzie się w dniu 26 października 2016 r., o godzinie  10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Zagórowie.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Zagórów, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym(Dz. U. z 2013 r., poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2016 r.

            Składana uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Zagórów.

 

 

 

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                             

                                                                                              /-/ Roman Kulterman

                                                                                               Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Zagórów, dnia 23 września 2016 r.