OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Miasta Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Miasta Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

 i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) , art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej Zagórowa, z dn. 21 czerwca 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów Miasta Zagórów, Burmistrz Gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie:

 

od  10  kwietnia  do  15  maja  2012 r.,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zagórowie, w godzinach urzędowania.

            Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych dokumentach, odbędzie się dnia 25 kwietnia 2012 r., o godz.10 - tej, w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Zagórowie.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 Uwagi można składać w formie pisemnej, ustanie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( adres e-mail:  umg@zagorow.pl ), bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Burmistrza Gminy Zagórów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 czerwca 2012 r.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Zagórów.

 

 

                                                                                                   BURMISTRZ

                                                                                           /-/ Wiesław Radniecki

                                                                         

 

 

Zagórów, dnia  21 marca 2012 r.