Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 23.05.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski,

gm. Zagórów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm. ) oraz art. 3 pkt 11

 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) , Burmistrz Gminy Zagórów zawiadamia o :

 

1. podjęciu przez Radę  Miejską Zagórowa Uchwały Nr XI/104/2016, z dnia 10 maja 2016 r.

    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

    przestrzennego  wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski

    gm. Zagórów,

2. przystąpieniu do sporządzenia projektu wymienionego planu miejscowego ,

3. przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

    ustaleń planu miejscowego.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowań w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej , na adres: Burmistrz Gminy Zagórów, ul. Kościelna 4 , 62-410 Zagórów, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail: umg@zagorow.pl .

Wniosek powinien zawierać: imię , nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest  Burmistrz Gminy Zagórów.

 

 

 

 

 

 

                                                       Burmistrz Gminy

                                                 / - / Wiesław Radniecki