Konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów na lata 2018-2023

   BURMISTRZ                                                                                                                                                                                         Zagórów, dn. 27.02.2018 r.
GMINY ZAGÓRÓW
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie § 5 uchwały nr XXI/132/2008 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 30.01.2009 r. Nr 13, poz. 235)
 
 
zwołuję
 
zebranie mieszkańców Gminy Zagórów
 
na dzień 7 marca 2018 r. o godz.  1900
 
w Sali OSP w Kopojnie

 
Celem zebrania będzie przeprowadzenie konsultacji w sprawie zaopiniowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów na lata 2018-2023.
 
 
 
W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Zagórów i posiadające czynne prawo wyborcze.
 
Opinię w sprawie poddanej konsultacjom mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 
Zgodnie z §7 ww. uchwały, zebranie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych.
 
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu wyznaczonym w tym samym dniu po upływie pół godziny od pierwszego terminu.
 
 
Zapraszam wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy do uczestnictwa w zebraniu.
 
 
 
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów na lata 2018-2023 - wyświetl
 
 
            BURMISTRZ

                                                                                                 /-/ Wiesław Radniecki