Aktualności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości ul. Wojska Polskiego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm./

 

Burmistrz Gminy Zagórów

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie osobom fizycznym lub prawnym prawa własności nieruchomości.

 

1)   Prawo własności lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w obrębie geodezyjnym 0001,ZAGÓRÓW, na działce oznaczonej numerem 2265 o powierzchni 382 m2, stanowiącego własność Gminy Zagórów na podstawie KW  KN1S/00000684/6.

Lokal użytkowy (handlowy - księgarnia) nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej. Lokal usytuowany jest w budynku mieszkalno – usługowym, 5-lokalowym, położonym w Zagórowie przy ulicy Wojska Polskiego 12, na działce o powierzchni 382 m2. Działka jest w pełni zagospodarowana, uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, przyłączony do w/w sieci technicznych i zasilany dla każdego lokalu oddzielnie. Budynek posiada dwa wejścia, w tym osobne wejście do zbywanego lokalu, usytuowane od strony skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i Placu Szkolnego. Nieruchomość położona w centrum miasta w pobliżu rynku i szkoły podstawowej, posiada dobry dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Lokal nr 2 usytuowany na parterze, składający się z sali sprzedaży, zaplecza i WC. Brak instalacji grzewczej. Pomieszczenia przynależne w odrębnym budynku gospodarczym.

Powierzchnia użytkowa lokalu – 73,60 m2;   Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – 11,40 m2;   Udział w nieruchomości wspólnej – 19496/35000

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta                  i Gminy Zagórów przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej - istniejące– symbol MN

Cena wywoławcza wynosi  94.300,00 zł

Wysokość wadium: 5.000,00 zł

Warunki przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się w dniu  17 września 2020 r. o godz. 930 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zagórowie przy ul. Kościelnej 4.
  2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
  3. Wadium należy wnieść w gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zagórowie na rachunek PKO BP Słupca nr 24 1020 2746 0000 3702 0019 9638 najpóźniej do dnia 14 września 2020 r.
  4. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  5. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
  6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej  kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy podanym w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zagórowie, ul. Kościelna 4 , pokój nr 10, tel. (63)2748809. Możliwość oglądania wystawionej na przetarg nieruchomości po opłaceniu wadium i wcześniejszym ustaleniu terminu pod wskazanym wyżej nr telefonu.

                    

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko