Aktualności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/

 

Burmistrz Gminy Zagórów

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie osobom fizycznym lub prawnym prawa własności nieruchomości.

 

1)      Prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 787 o powierzchni 600 m2, stanowiącej własność Gminy Zagórów na podstawie KW: KN1S/00047280/5.

Działka o kształcie wydłużonego  prostokąta, z dostępem do drogi gruntowej od strony północnej.

Działka stanowi grunty orne w klasie bonitacyjnej IVb i V.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zagórów przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny upraw polowych – symbol R

Cena wywoławcza wynosi  5.100,00 zł

Wysokość wadium: 300,00 zł.

2)      Prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 811 o powierzchni 300 m2, stanowiącej własność Gminy Zagórów na podstawie KW: KN1S/00047280/5.

Działka o kształcie wydłużonego  prostokąta, bez dostępu do drogi publicznej.

Działka stanowi grunty orne w klasie bonitacyjnej IVa.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zagórów przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny upraw polowych – symbol R

Cena wywoławcza wynosi  2.600,00 zł

Wysokość wadium: 150,00 zł.

 

Warunki przetargu:

1.    Przetarg odbędzie się w dniu  29 marca 2017 r. o godz. 930 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zagórowie przy ul. Kościelnej 4.

2.    Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

3.    Wadium należy wnieść w gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zagórowie na rachunek PKO BP Słupca nr 24 1020 2746 0000 3702 0019 9638 najpóźniej do dnia 28 marca 2017 r.

4.    Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

6.    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej  kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy podanym w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zagórowie, ul. Kościelna 4 , pokój nr 10, tel. (63)2748809.

                    

 

                                                                  Burmistrz Gminy Zagórów

/-/ Wiesław Radniecki

 

 

 

Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko