Aktualności

Ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym nierychomości niezabudowanych położonych w Zagórowie

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
 
 
Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 , poz. 2108 ze zm./
 
 
Burmistrz Gminy Zagórów
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym
nieruchomości niezabudowanych położonych w Zagórowie:
 
1)    oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2102/1 o obszarze 3620 m2 , stanowiącej własność Gminy Zagórów na podstawie KW 34607.
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne w klasie bonitacyjnej V - 0,1880 ha i nieużytki - 0,1740 ha, w całości położona na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i na obszarze Natura 2000. Dojazd do działki od strony północnej, poważnie utrudniony, drogą gminną o nawierzchni nieutwardzonej (dz. nr 727). W sąsiedztwie grunty rolne, a od strony południowej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zagórów przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako rolnicza przestrzeń produkcyjna - teren sadów i ogrodów oraz teren łąk
 
Cena wywoławcza wynosi  9.100,00
Wysokość wadium: 900,00 zł.
/ minimalne postąpienie wynosi  100,00 zł /
 
2)    oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2581/2 o obszarze 497 m2 , stanowiącej własność Gminy Zagórów na podstawie KW 35659.
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca grunty rolne w klasie bonitacyjnej IVb, położona przy ulicy Pyzderskiej.
Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zagórów przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej
 
Cena wywoławcza wynosi  11.000,00 (netto)
Wysokość wadium: 1.000,00 .
/ minimalne postąpienie wynosi  110,00 zł /
 
 
Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu  15 marca 2012 r. o godz. 9oo w sali narad Urzędu Miejskiego
w Zagórowie przy ul. Kościelnej 4 . Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości ( osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. - Wadium należy wnieść w gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zagórowie na rachunek PKO BP Słupca nr 24 1020 2746 0000 3702 0019 9638 najpóźniej do dnia  10 marca 2012 r.
- Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości - Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. - Ceną nabycia nieruchomości oznaczonej pod poz. nr 2 będzie najwyższa osiągnięta cena netto powiększona o podatek VAT w stawce 23% Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej  kwoty
z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi - Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zagórowie, ul. Kościelna 4 , pokój nr 10 .
                      
                                          
Zagórów, dn. 13.02.2012 r.
                                                                  Burmistrz Gminy Zagórów
 
 
Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko