Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2012r.

 
 
Otwarty konkurs ofert
Zagórów, 01.02.2012 r.
 
 
BURMISTRZ GMINY ZAGÓRÓW
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/102/2011Rady Miejskiej Zagórowa z dnia  18 listopada 2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 rok
 
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
 
 
w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Aktualne informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zagórowie, ul. Kościelna 4, pokój nr 3, tel. 63 27 48 816  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.zagorow.pl/  w zakładce Organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia /konkursy ofert na realizację zadań publicznych.
 
 
Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze3
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko