Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – Monitoring miasta Zagórów

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – Monitoring miasta Zagórów

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy   Zagórów z siedzibą w Zagórowie ul. kościelna 4.

Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel.0632748810, fax 0632748811, email: umg@zagorow.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@zagorow.pl adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.

c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi: art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, ponadto usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie administratora w ramach świadczonych usług, serwisu, rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych w ramach, których odbywa się przetwarzanie danych.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

g) osobie, której dane są przetwarzane:

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)   Monitoring obejmuję wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Zagorów:

- 1 kamera ul. Kościelna 4 (przy Urzędzie Miejskim w Zagórowie)

- 2 kamera ul. Duży Rynek 13 (przy Urzędzie Pocztowym w Zagórowie)

- 3 kamera ul. Duży Rynek 26 (przy sklepie „GS” nr 4)

- 4 kamera park im. Piłsudskiego na Dużym Rynku

- 5 kamera ul. Wojska Polskiego 13 (przy OSP w Zagórowie)

- 6 kamera przy ul. Plac szkolny (ogródek jordanowski)