Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 29.06.2012 r.

 

ZARZĄDZENIE NR  17 /2012

Burmistrza Gminy Zagórów

z dnia 29.06.2012r.  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 

         Na podstawie art.36a ust.1 ,ust 13, ust 14  ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty/ Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zm../ oraz art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./

 

 P  O  W  I  E  R  Z  A  M

           Pani Urszuli Burda  z dniem 01.09.2012r funkcję  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej
 w Myszakówku  na okres 3 lat szkolnych tj. do dnia  31.08.2015r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                                                  /-/  Wiesław Radniecki       

Otrzymują

1.      Pani Urszula Burda

2.      akta osobowe

3.      a/a