Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 13.07.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia  13.07.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego "Orlik 2012"

 

Załącznik Nr 1  - Regulamin korzystania z boiska sportowego "Orlik 2012"

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż. i bph.
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
 3. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników” prowadzonego przez gospodarza obiektu.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u gospodarza obiektu.
 6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego /wzory obuwia wymienione na tablicy informacyjnej na obiekcie/.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :
 8. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami   korzystania z boisk podejmuje gospodarz obiektu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenia boiska.
 9. Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt.2a :
 10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje gospodarz obiektu.
 13. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze postępowania w sprawie o wykroczenia  a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dnie 13.07.2012 r.

                                                                                                 Gmina Zagórów

                                                                                                 Właściciel obiektu