Uchwała Nr XII/141/2012 z dnia 22.06.2012 r.

 

Uchwała nr XII/141/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 22 czerwca 2012r.  

 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy  Zagórów za 2011r.         

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 270 ust. 4   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ Rada Miejska Zagórowa  

uchwala , co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie  finansowe wraz ze        sprawozdaniem  z  wykonania budżetu Gminy Zagórów  za rok 2011.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                    

                              

          Przewodnicząca Rady Miejskiej                                                    

                /-/ Romualda Matusiak