Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 3/2012

Burmistrza Gminy Zagórów

z dnia 02.01.2012.  

 

 

 

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Zagórowie    

            Na podstawie art. 31 w zw. z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                    o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ) zarządzam, co następuje:

  

§1

 

Wprowadza się Kodeks Etyczny Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Zagórowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

   

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

                                                                                  BURMISTRZ

 

                                                                            /-/ Wiesław Radniecki

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - KODEKS ETYKI