Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR  1/2012BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓWz dnia 02 STYCZNIA 2012r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu              w Zagórowie.   Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /D.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ zarządza się co następuje:   § 1 Nadaje się Urzędowi Miejskiemu w Zagórowie Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.  § 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zagórów.   § 3  Traci moc Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia                    31 grudnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie.  § 4   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                              BURMISTRZ

 

                                                                                      /-/ Wiesław Radniecki

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 - regulamin organizacyjny

Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4