Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 10.04.2012 r.

 

Zarządzenie nr 9/2012

Burmistrza Gminy Zagórów

z dnia 10 kwietnia 2012r.  

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania oraz wysokości ekwiwalentu  za okulary korygujące wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych  

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973)  zarządzam,   co następuje:  

§ 1Ustala się ekwiwalent za używanie okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zagórowie pracujących przy monitorach ekranowych   w wysokości 200 zł.  

§ 2 Częstotliwość dokonywania wypłat ekwiwalentu, o którym mowa w §1, uzależniona jest od lekarza okulisty przeprowadzającego badania
i zlecającego potrzebę zakupu nowych okularów.

  1. Ekwiwalent za używanie okularów może być wypłacony jedynie na podstawie wyników badań lekarskich zlecanych przez Pracodawcę w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.

 § 3Wypłata ekwiwalentu następuje na podstawie dokumentu wydanego przez lekarza okulistę określającego wymóg  używania okularów do pracy przy komputerze, faktury za zakup okularów oraz pisemnego wniosku pracownika, stanowiącego załącznik                nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4Ekwiwalenty zostają wypłacone ze środków budżetu gminy. 

§ 5Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy. 

§ 6Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

                                                                                      

 BURMISTRZ                                                                                       

/-/ Wiesław Radniecki  

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1