Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 30.05.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR   13/2012

Burmistrza Gminy Zagórów

z dnia 30 maja 2012r.  

w sprawie odwołania dyrektora szkoły.        

Na podstawie art.38  ust.1 pkt 2 w związku z art.5c pkt 2   ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty/ Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zm./zarządzam co następuje: 

§ 1 .  O d w o ł u j ę  Panią  Hannę Kasprzak  ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
         w Kopojnie z dniem 31 sierpnia 2012r.
 

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania    

                                                                                BURMISTRZ   

                                                                         /-/ Wiesław Radniecki   

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Pani Hanna Kasprzak

2.      akta osobowe

3.      a/a