Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 22.05.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Gminy Zagórówz dnia 22 maja 2012 roku  

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032.

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i w związku z § 3 Uchwałą Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032,  Burmistrz Gminy Zagórów zarządza, co następuje:

 

§ 1.  W Uchwale Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032 zmienionej uchwałą Nr XI/137/2012 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. W  pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia dokonuje się zmian: 

-        w wierszu 1d, w kolumnie rok 2012:

- tym: środki z UE zmniejsza się o kwotę zł.- 39.971,00 tj. do kwoty zł.- 1.998.692,00

-        -w wierszu 10b, w kolumnie rok 2012:

- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt     zmniejsza się o kwotę zł.- 202.000,00 tj. do kwoty zł.- 425.000,00

 

  2. Ustala się jednolity tekst załącznika Nr 1 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego 

      zarządzenia.

  3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego

      zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zagórów.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                          

                                                                       BURMISTRZ

                                                                /-/ Wiesław Radniecki

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3.