Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 16.03.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 6/2012

Burmistrza Gminy Zagórów

z dnia 16 marca 2012 roku

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032.

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i w związku z § 3 Uchwałą Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032,  Burmistrz Gminy Zagórów zarządza, co następuje:

 

§ 1.  W Uchwale Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032 zmienionej uchwałą Nr X/125/2012 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 lutego 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W  pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia dokonuje się zmian:

 

- tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę

   zł.- 628.884 tj. do kwoty zł.- 11.243.167,00

- w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1        pkt 2 zwiększa się o kwotę zł.- 113.285,00 tj. do kwoty zł.- 113.285,00

 

- na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę zł.- 459.430,00 tj. do kwoty

   zł.- 3.435.336,00

 

- Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp  zwiększa się o kwotę zł.- 200.000,00 tj. do   kwoty zł.-  200.000,00

 

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 43,01% zastępuje się wskaźnikiem 42,21%

 

  2. Ustala się jednolity tekst załącznika Nr 1 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego 

      zarządzenia.

  3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego

      zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zagórów.

                                                                       

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                   

                                                                              BURMISTRZ

                                                                        /-/ Wiesław Radniecki

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsiewzięć do WPF

Objaśnienie przyjętych wartości

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Zagórów

                   w sprawie objaśnienia przyjętych wartości

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowana jest

 

usunięciem błędów. Zostały również wypełnione niektóre pominięte rubryki.