Uchwała Nr XI/139/2012 z dnia 27.04.2012 r.

 

 

Uchwała nr XI/139/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012r.

 

 

 

w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnego.

          Na podstawie art. 190 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz.1190 ze zm./ w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz.113 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ Rada Miejska Zagórowa uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 27 kwietnia 2012r. mandatu radnego     

       Rady Miejskiej Zagórowa Pana Zbigniewa Buśkiewicza w okręgu wyborczym

       nr 4 w  związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego  w   Słupcy z   

       dnia 1 lutego 2012r. Sygn. Akt II K 946/11.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

 

§ 3. Uchwałę doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu oraz przesyła

       Wojewodzie Wielkopolskiemu  i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                 Przewodnicząca

                                                                                  Rady Miejskiej

 

                                                                               Romualda Matusiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały nr XI/139/2012   Rady Miejskiej Zagórowa

 z dnia 27 kwietnia 2012r.

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Słupcy wyrokiem z dnia 1 lutego 2012r. uznał radnego Zbigniewa Buśkiewicza zam. w Kopojnie 3  za winnego przestępstwa z art. 178a § 2 k.k.  - za kierowanie rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości.

W związku z powyższym Rada Miejska wypełniając obowiązek ustawowy w tym zakresie,  podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego.