WSTĘP

 
 WSTĘP
 
 
Plan Rozwoju Miejscowości Zagórów jest dokumentem, mogącym stanowić załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", Priorytetu 2 "Zrównoważony obszar terenów wiejskich", Działania 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego".
 
Beneficjentem tego działania są gminy lub instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy miejscowości, należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, liczących nie więcej niż 5.000 mieszkańców.
 
Realizacja powyższego działania ma na celu:
1.    Podniesienie standardu życia i pracy na wsi (w miasteczku)
2.    Podniesienie atrakcyjności turystycznej
3.    Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
4.    Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
5.    Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 
W ramach działania wspierane będą projekty, obejmujące:
1.    Realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów, pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe
2.    Odnowę obiektów zabytkowych, charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne
3.    Modernizację przestrzeni publicznej na wsi (w miasteczku)
4.    Publiczną infrastrukturę przyczyniającą się do rozwoju funkcji turystycznych wsi (miasteczka) oraz działania związane z promocją regionu.
 
Jak wskazano w Uzupełnieniu SPO, istotny element tego działania stanowi pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości, związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą.
 
Chociaż ustawodawca nie wskazuje struktury, ani też nazwy tego dokumentu w "Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006" (jak w przypadku Planów Rozwoju Lokalnego), to jednak w liście wymaganych załączników do wniosku w ramach tego programu mowa jest o konieczności dostarczenia przez gminę "Opisu planowanych zadań wraz z uzasadnieniem i załącznikami". Niniejszy Plan Rozwoju Miejscowości Zagórów spełnia te wymagania. W ramach Planu opisane są zasoby miasta, wypracowana na forum zebrań społecznych wizja rozwoju miejscowości oraz zestaw celów strategicznych wraz z priorytetami rozwoju. W ramach zestawu projektów strategicznych są także te, dla realizacji których Gmina będzie starać się o dofinansowanie z SPO. Niniejszy Plan wskazuje także zgodność proponowanych działań ze Strategią Rozwoju Gminy.
 
W przypadku, gdy inwestycja ma być realizowana w latach późniejszych niż rok bieżący, osobnym załącznikiem powinien być również, wymagany przez ustawodawcę, Wieloletni Plan Inwestycyjny. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym, wystarczy kopia uchwały budżetowej, określająca środki finansowe, przeznaczone przez Gminę na sfinansowanie kosztów inwestycji.
 
Za najważniejszą dla Zagórowa uznano realizację następujących projektów:
A.    Zagospodarowanie terenu szatą roślinną z elementami małej architektury - skwer na Dużym Rynku w Zagórowie
B.    Zagospodarowanie lasku komunalnego na ulicy Szubianki
C.    Wyznaczenie i zagospodarowanie właściwego miejsca dla targowiska osiedlowego
D.    Poprawa estetyki Zagórowa poprzez wyznaczenie dodatkowych obiektów i terenów zielonych
E.    Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
F.    Budowa sieci gazowej
G.    Poprawa jakości dróg gminnych i powiatowych
H.    Budowa obwodnicy i dróg osiedlowych
I.    Budowa publicznych szaletów osiedlowych
J.    Zwodociągowanie, skanalizowanie oraz odwodnienie części Miejscowości
K.    Budowa chodników i ścieżek rowerowych
L.    Modernizacja oświetlenia ulicznego
M.    Budowa nowych placów zabaw dla dzieci
N.    Powołanie straży miejskiej
O.    Poprawa stanu oznakowania placów i ulic
P.    Remonty placówek oświatowych
Q.    Uzupełnienie stanu istniejącej bazy dydaktycznej
R.    Zorganizowanie miejsca z przeznaczeniem na Izbę Pamięci (małe Muzeum Regionalne)
S.    Zwiększenie oferty kulturalnej Miejscowości
T.    Budowa Przedszkola w m. Zagórów
U.    Wyznaczenie dodatkowych terenów pod inwestycje
V.    Zwiększenie zasobów komunalnych
W.    Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
X.    Stworzenie systemu ulg i preferencji.
 
Planu Rozwoju Miejscowości Zagórów został opracowany przez zespół konsultantów Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w składzie:
ˇ    Maciej Pietrzykowski
ˇ    Radosław Szarleja.
 
Koordynatorem prac ze strony Gminy była Pani Zofia Rydzewska, która wniosła zasadniczy wkład w kształt niniejszego dokumentu.