Gospodarka gruntami

Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użtkowania wieczystego w prawo własności.

Podstawa prawna:
Art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2001 r. o nabyciu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U.Nr 113, poz. 1209, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592), Uchwała Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z  dnia 13.12.2002r.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Wniosek o przekształcenie.
2. Akt notarialny o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste.
3. Skrócony poświadczony odpis z księgi wieczystej.
 
II. OPŁATY:
 
1. Za wniosek - 5,00 zł.
2. Za każdy załącznik - 0,50 zł.
3. Za wydanie decyzji - zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy.
 
III. TERMIN REALIZACJI:
 
Około 3 miesiące.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Stanowisko d/s gospodarki gruntami - pok. nr 10.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Zagórów.
 
VI. UWAGI:
 
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawcy wzywa się do ich uzupełnienia.