Gospodarka gruntami

Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów działek .

 
Podstawa prawna:
Art. 96 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości, oraz sposobu sporządzania i rodzaju dokumentów wymaganych w tym postepowaniu (Dz.U.Nr 25, poz. 130 ze zmianami).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Postanowienie Burmistrza opiniujące pozytywnie proponowany podział działki.
2. Projekt podziału działki opracowany przez geodetę uprawnionego.
 
II. OPŁATY:
 
1. Wniosek - 5,0 zł.
2. Za każdy załącznik - 0,50 zł.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA:
 
14 dni , w sprawach spornych do 2 miesięcy.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Stanowisko d/s gospodarki gruntami - pok. nr 10.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Zagórów.
 
VI. UWAGI:
 
W przypadku braku kompletu dokumentów strony wzywane są do ich uzupełnienia.