Podsumowanie

PODSUMOWANIE

Podsumowanie
 
            W obliczu akcesji Polski z Unią Europejską pojawiły sie nowe  możliwości finansowania przedsięwzieć przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Spektrum zainteresowania samorządu powiatu słupeckiego poszczególnymi obszarami jest bardzo szerokie.
               Niezależnie od tego, czy się jest potencjalnym beneficjentem, czy zarządzającym, zajmowanie się projektem w ramach funduszy strukturalnych,  może się wydawać zadaniem bardzo trudnym, ze względu na zakres, stopień skomplikowania, jak i zmienność przepisów wspólnotowych i krajowych. Nawet jeśli wszystkie przepisy i ich zastosowanie praktycznie mogą być łatwo przyswojone dzięki licznym publikacjom, które ukazują się na ten temat, to doświadczenie i praktyka wymagają dlugiej nauki. My zaczynamy dopiero ten trudny i żmudny proces. Nasz sukces będzie przedkładał się na rozwój naszych małych ojczyzn. Stawka jest więc wysoka.
               Pomocnym w pracy nad konkretnym projektem może być posłużenie się przykładami podobnych przedsięwzięć w krajach Unii Europejskiej.
                Poligonem doświadczalnym w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej były z pewnością fundusze przedakcesyjne. Doświadczenie wielkopolskich samorządowców w tym zakresie w porównianiu z innymi regionami Polski  jest niewielkie. Alokacja tych środków  skupiała się przede wszystkim na województwach tzw. "ściany wschodniej" oraz regionach przygranicznych.
                Możliwości oferowane przez fundusze strukturalne, programy rozwojowo - badawcze UE, jak i różne programy sektorowe i sieciwe, o ile zostaną dobrze wykorzystane przez organy lokalne, mogą doprowadzić do następujących rezultatów:
 
•  rozwój lokalny (np. infrastruktury lokalnej),
•  poprawa standardu życiowego miejscowej ludności (np. nowe miejsca pracy),
•  poprawa działalności samej administracji lokalnej (np. świadczenie usług on line).