Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Literatura
 
Brandenburg H., Zarządzanie  lokalnymi projektami rozwojowymi, Katowice 2002
Ciamaga L.,Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L.,Teichmann E., Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Jasiński P., Unia Europejska a władze lokalne i regionalne, Warszawa 2000
Kowalski T., Polityka strukturalna i fundusze Unii Europejskiej, wykłady na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003
Od Programu Phare do zreformowanych funduszy strukturalnych, opracowanie: Johnston S.,
Kozak M., Davidson A., Wydawnictwo K.E. Liber S.C., Warszawa 2002
Polityka rozwoju regionalnego - innowacje i restrukturyzacja, Polska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2000
Polska w obliczu integracji europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, red. J. Babiak,
Pyszkowski J. Sieradzki, Warszawa styczeń 1999
Przewodnik po Unii Europejskiej, D. Leonard, Wydawnictwo Studio EMKA Ltd,            
Warszawa 2002
Saper A., Polityka regionalna w Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju
regionalnego Polsce, Warszawa 2000
Słodowa-Hełpa M., Strategie rozwoju a zdolności absorpcyjne wspólnot lokalnych do korzystania z 
funduszy Unii Europejskiej w: Lokalne strategie rozwoju. Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 95-119
Słodowa-Hełpa M., Tworzenie zdolności absorpcyjnych polskich regionów do korzystania z 
transferów rozwojowych Unii Europejskiej, Zeszyty  Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej                   w Poznaniu 2002, nr 15, s.7-36 Warszawa 2003
Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2003