Ankieta "Stan obecny i rozwój gminy Zagórów"

ANKIETA "STAN OBECNY I ROZWÓJ GMINY ZAGÓRÓW"

Wyniki ankiety "Stan obecny i rozwój Gminy Zagórów"
 
          Ankieta została przygotowana pod potrzeby tworzenia strategii dla gminy Zagórów. Ankietę wypełniło i dostarczyło do Urzędu 31 osób - mieszkańców gminy.
Treść pytań stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
Ogólnie rzecz biorąc pytania ankiety zostały ukierunkowane  na określenie    szans i problemów gminy oraz ocenę warunków i kierunków rozwoju gminy.
Ankieta była wypełniana anonimowo, pozostawiono odpowiadającym pełną swobodę udzielania odpowiedzi. Zbiorcze wyniki ankiety przedstawiają się następująco:
1.    Na pytanie dotyczące powodu zamieszkania w gminie jako najważniejszy wymieniono - mam tutaj dom, mieszkanie, następnie pracę i rodzinę.
Tylko 18 %  ankietowanych jako powód podało - widzę tutaj przyszłość dla mnie i mojej rodziny.
2.    Na następne pytanie dotyczące położenia gminy i wynikających  z tego faktu szans , stwierdzono, że szansą dla gminy jest jej położenie w zasięgu Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego .
3.    Bardzo wymownie oceniono zestaw pytań dotyczących gospodarki mieszkaniowej, przedsiębiorczości mieszkańców, przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
66 % ankietowanych stwierdziło, że mieszkańcy gminy są negatywnie nastawieni do gospodarki rynkowej, 60 % badanych odpowiedziało, że mieszkańców gminy cechuje brak przedsiębiorczości i 66 % że mieszkańcy nie są przygotowani do podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Jednocześnie taki sam % ankietowanych widzi konieczność prowadzenia dla mieszkańców różnego rodzaju szkoleń  i kursów, upowszechnianie pozytywnych doświadczeń i wzorców.
41 % ankietowanych wskazuje również ogromną potrzebę aktywizacji zawodowej kobiet i wprowadzenie zawodowych form wykształcenia młodzieży.
          Jeżeli chodzi o ocenę wybranych dziedzin gospodarki gminnej to wygląda ona następująco:
- środowisko przyrodnicze uzyskało 13 ocen dobrych, 10 przeciętnych a tylko 2 
  bardzo dobre,
- negatywnie oceniono organizację wypoczynku letniego dla mieszkańców,
- stan dróg uzyskał ocenę przeciętną, przy jednocześnie takim samym  
   wskaźniku dobrym i złym,
- stan rolnictwa również uzyskał przewagę ocen przeciętnych i złych,
- oświata gminy oceniona została przez respondentów w takim samym stopniu 
  jako dobra i przeciętna, w taki sam sposób oceniono pozostałe sfery społeczne  
  tj. ochronę zdrowia i kulturę,
- zdecydowanie negatywnie oceniono rynek pracy, przeciętną ocenę otrzymała także działalność gospodarczą poza rolnictwem co jest konsekwencją wcześniejszych również negatywnych ocen tej sfery.
 
          Mieszkańcy gminy jednoznacznie wskazali , że dla zapewnienia rozwoju gminy niezbędny jest szybki postęp w likwidacji bezrobocia w przyroście małych i średnich firm, w rolnictwie , oświacie i ochronie zdrowia.
          Jako największe możliwości rozwoju dla gminy wskazano rolnictwo  i turystykę.
          Za mocne strony gminy uznano korzystne położenie i czyste środowisko naturalne , natomiast słabszymi stronami gminy są bezrobocie, bark inwestorów zewnętrznych  a także , z uwagi na brak perspektyw - odpływ ludzi młodych i wykształconych oraz słaba promocja gminy.
Wskazano również za konieczność organizowanie imprez promujących gminę przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą i stosowanie ulg podatkowych dla inwestorów.
 
 
Załącznik:  ANKIETA "STAN OBECNY I ROZWÓJ GMINY ZAGÓRÓW"