Rozdział 6. ANALIZA BUDŻETU GMINY W LATACH 2001 - 2004

ANALIZA BUDŻETU GMINY W LATACH 2001 - 2004

Rozdział 6. 
Analiza budżetu Gminy w latach 2001 - 2004
 
Analiza budżetu Gminy Zagórów w latach 2001 - 2004 wskazuje, że w dochodach budżetu dominują źródła obce. Dochody obce stanowią ponad 75% dochodów budżetu gminy, przy czym najpoważniejszym źródłem są subwencje, które w minionych latach dawały około 70% dochodów gminy. Bardzo istotne zasilenie budżetu stanowiły również środki ze źródeł pozabudżetowych.
Środki te zasiliły finansowanie inwestycji drogowych i komunalnych. Środki pozabudżetowe wraz z dotacjami celowymi na zadania własne gminy z uwagi na swój charakter spowodowały znaczące zróżnicowanie wielkości dochodów w poszczególnych latach.
Z własnych źródeł dochodów istotne znaczenie mają dochody z podatków, wśród których najważniejsze pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
 
Wydatki budżetu w analizowanym okresie w poszczególnych latach były wyraźnie zróżnicowane, co wiązało się z realizacją znaczących w skali gminy przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych na drogach budowy kanalizacji ścieków, wodociągów i dofinansowanie budowy hali sportowej.
Największą pozycję w wydatkach budżetu gminy zajmuje utrzymanie szkół i przedszkola.
Na oświatę i wychowanie przeznaczone jest ponad 46% wydatków budżetu gminy. Wyłączając wydatki na inwestycje, które zmieniają strukturę wydatków w poszczególnych latach, otrzymaliśmy udział wydatków na oświatę i wychowanie w wysokości około 60%. Około 12% stanowią wydatki na opiekę społeczną, Wśród których największą pozycją są zasiłki.
 
 
 
 
Poziom i struktura dochodów i wydatków budżetu gminy Zagórów dają podstawę do sformułowania następujących wniosków:
1.  Władze gminy mają stosunkowo niewielki wpływ na poziom dochodów, wśród których
     dominują dochody obce. Uzależnia to zakres zadań podejmowanych przez gminę od 
     decyzji zewnętrznych.
2   Władze gminy prowadzą aktywne starania o pozyskanie dodatkowych środków na  
    realizację zadań inwestycyjnych. Pozwoliło to w analizowanym okresie podjąć i   
    zrealizować ważne zadania inwestycyjne wzbogacające infrastrukturę na terenie   
   gminy.
 
3    W wydatkach gminy - poza inwestycjami - dominują koszty utrzymania bazy materialnej i koszty płac, które w tym przypadku można traktować jako koszty stałe.
W oświacie i wychowaniu, administracji, ochronie zdrowia i opiece społecznej stanowią   
one ponad 50% wszystkich wydatków.
Jeżeli uwzględnimy obowiązkowy charakter większości świadczeń w opiece społecznej,
poziom tych kosztów znacznie wzrasta.
Oznacza to, że możliwość manewru w wykorzystaniu środków budżetu gminy jest
znikoma.
To z kolei ogranicza do minimum możliwość kształtowania własnej polityki przez gminę,chociażby w zakresie promocji działalności gospodarczej.