4.1. Usługi komunalne

USŁUGI KOMUNALNE

 
Usługi komunalne na terenie Gminy i Miasta Zagórów świadczone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie - gminną jednostkę organizacyjną.
   
Z uwagi na likwidację gminnego składowiska odpadów komunalnych w Zagórowie - usługi w zakresie zbierania i wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy świadczą inne podmioty gospodarcze po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
    Stan urządzeń infrastruktury technicznej jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na standard życia mieszkańców, a także stwarza realne możliwości rozwoju Gminy i Miasta Zagórów.